ALK

ALK är ett globalt forskningsdrivet läkemedelsföretag inom allergi och allergivaccination

På ALK fokuserar vi på prevention, diagnostisering och behandling av allergi. Vi har stor kunskap om allergiframkallande ämnen, allergener, och om hur de påverkar kroppen. Vi vet också mycket om sambandet mellan allergi och luftvägssjukdomar såsom allergisk astma.

Som världsledande inom allergivaccination arbetar vi för att förbättra livskvaliteten för människor med allergisk sjukdom och tillhandahåller produkter för allergivaccination i form av injektioner och tabletter. Dessutom producerar ALK även adrenalinautoinjektorer för behandling av svåra allergiska reaktioner (anafylaxi) och tillverkar produkter som används för allergidiagnostik.

Chiesi

Drygt nio av tio astmatiker har problem med de små luftvägarna

Chiesi har ett starkt engagemang och arbetar intensivt för att förbättra vården och livskvalitén för alla som lider av en respiratorisk sjukdom som till exempel astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Chiesi är ett forskningsinriktat företag och lägger drygt 20 procent av omsättning på forskning och utveckling. Vi har ett forskningscenter i Solna intill Karolinska Institutet.

Både astma och KOL kan leda till en kraftigt sänkt livskvalitet, ökad sjukfrånvaro och ökad risk, för tidig död. Enligt WHO:s senaste beräkningar lider 235 miljoner människor i världen av astma och 251 miljoner människor av KOL. I Sverige beräknas 800 000 ha astma och mellan 400 – 700 000 har KOL[1].

Många astmamediciner ska andas in med hjälp av en så kallad inhalator. Det finns två olika huvudtyper av inhalatorer för astma; pulverinhalatorer och sprayinhalatorer. Skillnaden mellan pulverinhalatorer och sprayinhalatorer är att läkemedelsdosen lämnar pulverinhalatorn med hjälp av en kraft som genereras av patientens egen inhalation, med en sprayinhalator ges läkemedelsdosen genom den drivgas som inhalatorn innehåller. I och med att dessa inhalatorer fungerar på olika sätt passar de därför olika bra för olika patienter. Chiesi tycker det är mycket viktigt att patienterna får tillgång till den behandling som passar den enskilda individen bäst. Egenskaper som partikelstorlek, och den hastighet som läkemedlet lämnar inhalatorn med, är också av betydelse för hur läkemedlet når ut i lungorna[2]. Astma och KOL är till stor del sjukdomar som drabbar de små luftvägarna i lungorna, dvs de delar av lungorna som är mindre än två millimeter. Studier visar att drygt nio av tio astmatiker har problem med de små luftvägarna[3]. Symtom på detta kan vara nattlig hosta, heshet samt upprepade exacerbationer.

Att arbeta med hållbarhet är mycket viktigt för Chiesi och vi innehar den ambitiösa hållbarhetscertifieringen B-corp, vilket innebär att vi åtagit oss att vara långsiktigt hållbara för miljön, samhället, våra medarbetare och patienter. Certifieringen granskas av en oberoende tredje part och endast 3% av de 100.000 företag som sökt denna certifiering har klarat av att få den. Som en del av detta hållbarhetsarbete har Chiesi därför valt att investera 350 miljoner euro på att ta fram inhalatorer för astma och KOL med minimal miljöpåverkan. Vi gör denna stora satsning för att vi tycker att det är väsentligt att patienterna kan välja den behandling som passar dem bäst utan att behöva kompromissa med miljön. De nya inhalatorerna väntas lanseras 2025.

_____________________________________________

[1] Socialstyrelsen, Nationell utvärdering av vård vid astma och KOL, 2018
[2] The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), 2020
[3] Postma DS, Brightling C, Baldi Set al., Exploring the relevance and extent of small airways dysfunction in asthma (ATLANTIS): baseline data from a prospective cohort study. Lancet Respir Med. 2019 May;7(5):402-416.

Arrangörer