Medverkande

H. M. Drottning Silvia

H.M. Drottningen är Astma- och Allergiförbundets beskyddare och är djupt engagerad i alla barns rätt till en trygg uppväxt. Drottningen intresserar sig särskilt för forskning rörande barns och äldres hälsa och livskvalitet.

Läs mer

Lena Hallengren
Socialminister (S)

"Vården och omsorgen ska funka, oavsett vem du är eller var i landet du bor. Det ser jag som min viktigaste uppgift de kommande åren. Det är en fråga om trygghet, svenska folket förväntar sig vård och omsorg av den allra högsta kvaliteten. Och det ska vi leverera." 
Lena Hallengren på regeringens hemsida

Läs mer

Johan Carlson
Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten

Johan Carlson är ursprungligen infektionsläkare och docent i infektionsepidemiologi vid Karolinska Institutet. Han utnämndes 2009 till generaldirektör på dåvarande Smittskyddsinstitutet. 2013 meddelade regeringen att man avsåg bilda en ny myndighet – Folkhälsomyndigheten – som skulle bestå av Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och delar av Socialstyrelsen. Carlson utsågs till särskild utredare med uppgift att leda bildandet av den nya myndigheten och är från och med 1 januari 2014 Folkhälsomyndighetens första generaldirektör.

Läs mer

Agnes Wold
Professor, överläkare

Agnes Wold har varit ordförande i Kvinnliga akademikers förening och är medlem i Högskoleverkets jämställdhetsgrupp. 2006 utsågs hon till hedersdoktor vid Chalmers tekniska högskola. Sedan 2008 är hon överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, även verksam som professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. I januari 2014 uppmärksammades att Wolds forskargrupp hade utvecklat ett lovande generellt vaccin mot allergi, ett bakterieprotein som fungerar som antigen och stimulerar immunförsvaret. Agnes Wold har också skrivit ett flertal böcker.

Läs mer

Christer Janson
Överläkare, Akademiska sjukhuset

Christer Janson (med dr) är professor och överläkare vid allergi- och lungkliniken vid Akademiska sjukhuset. Specialområden är astma och KOL, epidemiologi och remodellering. Han är även ordförande för Svenska föreningen för allergologi, SFFA, och sitter i forskningnämnden för Astma- och Allergiförbundets forskningsfond.

Läs mer

Annica Sohlström
Generaldirektör, Livsmedelsverket

Annica Sohlström är sedan 2016 generaldirektör för Livsmedelsverket. Innan dess arbetade hon fem år som generalsekreterare för Forum Syd. Under åren 2001 till 2010 arbetade Sohlström som chefsnutritionist, enhetschef, och avdelningschef på Livsmedelsverket.

Läs mer

Acko Ankarberg Johansson
Ordförande (KD), Riksdagens socialutskott

Acko Ankarberg Johansson är sedan 2018 ordförande i Riksdagens socialutskott. Tidigare har hon en lång politisk karriär, bland annat som KD:s partisekreterare 2011-2018 och som Jönköpings första kvinnliga kommunstyrelseordförande 2006-2010.

Läs mer

Magnus Wickman
Professor emeritus i barnallergologi

Magnus Wickman har sedan 80-talet forskat på utvecklingen av allergisjukdom bland barn och unga. Han har lett en av världens största studier av barnallergi, den så kallade BAMSE-studien, med 4000 barn födda 1994 i Stockholm. Faktorer som studerats har varit ärftlighet inklusive genetiska markörer, tidiga infektioner och kostfaktorer inklusive bröstmjölk, luftföroreningar såsom exponering för tobaksrök, luftföroreningar från inomhusmiljön och biltrafik. Betydelsen av tidig exponering för allergen har också studerats.

Läs mer

Maritha Sedvallson
Ordförande, Astma- och Allergiförbundet

Maritha är speciallärare i sin profession och har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2007. 2013 blev hon vald som Astma- och Allergiförbundets ordförande och sedan 2014 sitter hon även i styrelsen för Funktionsrätt Sverige. 1996 startade Maritha upp en lokal Astma-och Allergiförening och engagemanget där finns kvar även idag parallellt med de nationella uppdragen.

Läs mer

Tari Haatela
Professor emeritus

Tari Haahtela är professor emeritus i medicin och ledde Finlands allergiprogram mellan 2008 och 2018. Finlands nationella allergiprogram var ett tioårigt folkhälsoprogram. Målet var att minska kostnaderna och framför allt skadorna orsakade av allergisjukdomar.

Läs mer

Caroline Stridsman
Registerhållare, Luftvägsregistret

Caroline Stridsman är registerhållare för det nationella Luftvägsregistret på Registercentrum Västra Götaland. Hon är docent i lungmedicinsk forskning vid Umeå universitet och sjuksköterska på lung- och allergisektionen vid Sunderby sjukhus i Luleå. Caroline Stridsman leder ett forskningsprojekt som ska undersöka om människor med astma har ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 – och om de som varit sjuka kan påverkas i sin astmasjukdom efteråt. Projektet stöds av Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.

Läs mer

Anders Ekholm
Senior rådgivare, Institutet för framtidsstudier

Anders Ekholm är senior rådgivare vid Institutet för Framtidsstudier. Tidigare har han arbetat som analyschef på Socialdepartementet där han bland annat undersökt vårt framtida behov av vård och omsorg. Anders Ekholm har även arbetat på Finansdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet.

Läs mer

Göran Hägglund
Tidigare partiledare och socialminister (KD), dagens moderator

Dagens moderator har en gedigen bakgrund inom politiken generellt och socialpolitiken speciellt. Partiledare (KD) 2004-2015, socialminister 2006-2014 och riksdagsledamot 1991-2015. Göran Hägglund är idag verksam bland annat som PR-konsult för PR-företaget Narva.

Läs mer

Karin Toll
Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Karin Toll (med dr) är öron, näs- och halsspecialist sedan över 20 år tillbaka. Toll disputerade vid Karolinska Institutet med en avhandling om gravida kvinnor och nästäppa. Arbetar sedan många år i sektionen för näs-och bihålesjukdomar, Öron,näs- och halskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Behandlar och utreder både medicinskt liksom kirurgiskt de flesta sjukdomar liksom allergi i näsa och bihålor. Omfattande forskning i samarbete med Karolinska Institutet. Bedriver utbildning för läkarutbildningen, primärvården och blivande specialister i Öron, näs- och halssjukdomar.

Läs mer

Erik Melén
Professor, Karolinska Institutet

Erik Melén är professor och barnallergolog vid Sachsska barnsjukhuset, Södersjukhuset och vice ordförande i Svenska föreningen för allergologi, SFFA. Forskningsledare för den så kallade BAMSE-studien, vars syfte är att ta reda på hur arv, livsstil och miljö påverkar barns astma, allergi och lungutveckling.

Läs mer

Marie Morell
Ordförande (M), SKR:s sjukvårdsdelegation

Marie Morell är ordförande i Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) sjukvårdsdelegation. Hon är också oppositionsråd för Moderaterna i Region Östergötland. 

Läs mer

Maria Bradley
Professor, Karolinska Institutet

Maria Bradley är professor och överläkare i dermatologi vid Karolinska Universitetssjukhuset och Institutionen för medicin, Karolinska Institutet. Hennes forskargrupp har fått anslag från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond. Maria Bradley sitter i styrgruppen för det nationella kvalitetsregistret SwedAD.

Läs mer

Mattias Fredricson
Enhetschef, Socialstyrelsen

Mattias Fredricson är sedan 2018 enhetschef med ansvar för Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Tidigare har han arbetat på generaldirektörens stab med att utveckla Socialstyrelsens nya roll som nav i den statliga kunskapsstyrningen inom vård- och omsorgsområdet.

Läs mer

Emma Goksör
Barnallergolog, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus

Emma Goksör (MD PhD) är barnallergolog och sektionschef vid Allergi-,
Lung- och CF-mottagningen, Drottning Silvias Barnsjukhus, och forskare
vid Göteborgs Universitet. Hon är aktiv i studien Västra Götalands barn,
som undersöker betydelsen av tidiga risk- och friskfaktorer för astma
och allergi hos barn och som stöds av Astma- och Allergiförbundets
forskningsfond. Hon är också ordförande för Barnläkarföreningens
delförening för allergi och lungsjukdomar hos barn.

Läs mer

Marina Jonsson
Allergisamordnare, Region Stockholm

Marina Jonsson är barnsjuksköterska, med dr och arbetar som allergisamordnare på Centrum för arbets- och miljömedicin inom Region Stockholm. Hon leder olika allergiprojekt inom regionen, exempelvis utveckling av allergiområdet i Elevhälsoportalen samt undervisning om allergisjukdom till personal inom skola/förskola och hälso- och sjukvård.

Marina Jonsson är också forskare, knuten till Karolinska Institutet. Hon disputerade 2015 med en avhandling om livskvalité hos barn med astma.

Läs mer

Anna Undeman Asarnoj
Forskare, Karolinska Institutet

Anna Undeman Asarnoj (MD PhD) är barnläkare vid Lung- och allergimottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, och forskare vid Karolinska Institutet. Mottagare av Stora SFFA-stipendiet 2020, för ett projekt som syftar till att studera huruvida en strategi med låg dos och långsam uppdosering vid oral immunterapi mot jordnötsallergi till små
barn är säker och effektiv. Forskningen har direkt klinisk betydelse genom att den kan leda till bot från jordnötsallergi, och stöds även av Astma- och Allergiförbundets forskningsfond.

Läs mer

Lars Olaf Cardell
Professor, Karolinska Institutet

Lars Olaf Cardell är enhetschef och överläkare vid Institutionen för CLINTEC, Enheten för öron-, näsa- och halssjukdomar, Karolinska Institutet. Han har i flera olika studier de senaste tio åren undersökt kostnader vid pollenallergi. Framför allt har han tittat på de indirekta kostnaderna, det vill säga kostnader för sjukskrivning och produktionsnedsättning.

Läs mer

Teet Pullerits
Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Teet Pullerits är med dr och specialist inom allergologi, verksam på Allergimottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Kristina Ljungros
Generalsekreterare

Kristina Ljungros är Astma- och Allergiförbundets generalsekreterare sedan maj 2019. Hon har en gedigen erfarenhet från engagemang i den ideella sektorn. Hon har bland annat varit arbetande förbundsordförande för RFSU under sex år och är idag vice ordförande i Röda Korset.

Läs mer

Dag Larsson
Riksdagsledamot (S), ledamot i socialutskottet

Dan Larsson är riksdagsledamot (S) från Stockholm och ledamot av socialutskottet. Tidigare har han bland annat varit oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

Läs mer

Caroline Nilsson
Professor

Caroline Nilsson är barnläkare och barnallergolog på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset sedan 1996. Hon disputerade 2006 vid Karolinska Institutet och blev 2014 docent i pediatrik vid Karolinska Instutet. Caroline Nilsson är specialistsakkunnig i barnallergologi i Stockholm och har arbetat med nationella riktlinjer för anafylaxi i SFFAs regi, samt europeiska riktlinjer för födoämnesallergi och anafylaxi för European Association of Allergology and Clinical Immunology (EAACI).

Läs mer

Erkka Valovirta
Utbildningsansvarig, finska allergiprogrammet

Erkka Valovirta är barnläkare och barnallergolog. För närvarande innehar han tjänsten adjungerad professor vid Institutionen för lungsjukdomar och klinisk allergi vid Åbo universitet, Finland. Dr Valovirta har publicerat vetenskapliga artiklar inom allergenspecifik immunterapi, astma hos barn och matallergi. Han har bidragit till flera internationella och finska läroböcker inom området allergologi.

Under de senaste tio åren har han varit utbildningsansvarig inom Finlands nationella allergiprogram 2008-2018.

Läs mer

Robert Hejdenberg
Ordförande, Astma- och Allergiförbundets forskningsfond

Robert Hejdenberg har under hela sitt liv engagerat sig i att förbättra livsvillkoren för många med olika funktionsnedsättningar. Han var med och startade ungdomsverksamhet i Astma-och Allergiförbundet på 80-talet och har tidigare suttit i Förbundsstyrelsen i flera mandatperioder. Robert jobbar till vardags som vd för Ågrenska ett kompetenscentrum för Sällsynta Hälsotillstånd där han är engagerad både nationellt och internationellt.

Läs mer

Annette Gromell
Specialistsjuksköterska

Annette Gromell är specialistsjuksköterska inom barn-och ungdom. Hon arbetar på specialistvårdssektionen, Sachsska barn-och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset och har lång erfarenhet av pediatrisk dermatologi.

Läs mer

Susanne Lundin
Doktorand och specialistsjuksköterska

Susanne Lundin är doktorand och specialistsjuksköterska inom barn-och ungdom. Hon arbetar på hudenheten, specialistvårdssektionen, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset. Susannes doktorandprojekt fokuserar på behandling och konsekvenser av att leva med eksem, från barn till vuxen, och bedrivs inom BAMSE-studien.

Läs mer

Leif Bjermer
Professor och överläkare

Leif Bjermer är professor och överläkare vid avdelningen för lungmedicin och allergologi, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus i Lund. Han har en lång forskningskarriär med fokus på de små luftvägarnas betydelse vid astma.

Läs mer

Organized by